കുറിപ്പുകൾ

20110125

പഴയ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നങ്ങള്‍‍

'Two Bullocks with Yoke on' Election symbol of the Indian National Congress Party (1948-1969) മലയാളം: നുകം വച്ച കാളകൾ : 1948 -1969 കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് പാർ‍ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നം

ചര്‍‍ക്ക നൂല്‍‍ക്കുന്ന സ്ത്രീ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് (സംഘടന) യുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നം Election symbol of the Indian National Congress (Organisation) INC(O) 'Charkha (Spinning Wheel) being plied by a woman'
കിടാവും പശുവും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് (ഏറ്റെടുക്കല്‍) കക്ഷിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നം. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് (ഭരണം) Indian National Congress (Ruling) എന്നും പിന്നീടു് ഈ കക്ഷി അറിയപ്പെട്ടു. 'Calf and cow' Election symbol of the Indian National Congress (Requisitionist)
കലപ്പയേന്തിയ കര്‍‍ഷകൻ ജനതാ പാർ‍ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നം ‘Haldhar within Wheel (Chakra Haldhar)'Election symbol of the Janata Party
കൈപ്പത്തി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് (ഐ) കക്ഷിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നം 'Hand' Election symbol of the Indian National Congress (Indira)
'ചക്രം' ജനതാ ദൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നം. 'The chakra (wheel)' Election symbol of the Janata Dal
നക്ഷത്രം: സ്വതന്ത്ര പാർ‍ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നം'STAR' Election symbol of the Swatantra Party
കുടില്‍: പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർ‍ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നം'Hut' Election symbol of the PSP
വൃക്ഷം: സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർ‍ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നം'Tree' Election symbol of the SSP
'Charkha' (Spinning Wheel). Election symbol of the Indian National Congress (Swaran Singh) ചര്‍‍ക്ക ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് (സ്വര്‍ണ സിംഹ്) കക്ഷിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നം
'lighted oil lamp'(Jalta Diya) Election symbol of the Bharatiya Jana Sangh കത്തിച്ച എണ്ണവിളക്കു് : ഭാരതീയ ജനസംഘം പാർ‍ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നം
ജയ് ഹിന്ദ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ക്രിയാത്മക പൊതുസമൂഹപകര്‍പ്പവകാശഅനുമതി

Creative Commons License Unless otherwise noted content on Malayalam News Service web log is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 India License. മറ്റു്വിധത്തില്‍ പകര്‍പ്പവകാശം പരാമര്‍ശിയ്ക്കാത്തതായ മലയാളവാര്‍ത്താസേവ വലലേഖയിലെ ചിത്രങ്ങളും പാഠവും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നതിനു് കര്‍ത്തൃത്വവിവരം പരാമര്‍‍ശിയ്ക്കണമെന്നും ചെത്തിമിനുക്കി രൂപഭേദത്തോടെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ വ്യവസ്ഥപാലിയ്ക്കണമെന്നും ഉള്ള ക്രിയാത്മകമായ പൊതുസമൂഹപകര്‍പ്പവകാശഅനുമതി പത്രത്തിനു് കീഴില്‍ പകര്‍പ്പവകാശഅനുവാദം നല്കിയിരിയ്ക്കുന്നു —Malayalam News Service (M N S) | മലയാളവാര്‍ത്താസേവ