കുറിപ്പുകൾ

20110108

സാഹിത്യ അരങ്ങും സിജെ സ്മാരക ഡോ. ഏബ്രഹാം വടക്കേല്‍ പുരസ്‌കാരദാനവും

ചിത്രങ്ങള്‍
സാഹിത്യ അരങ്ങ് ഡോ. ജോര്‍ജ് ഓണക്കൂര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എസ്. രമേശന്‍, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന്‍‍ ജോണ്‍ പോള്‍, ഡോ. വി. രാജകൃഷ്ണന്‍, ഡോ. എന്‍. അജയകുമാര്‍ എന്നിവരും വേദിയില്‍‍


2010-ലെ ഡോ. ഏബ്രഹാം വടക്കേല്‍ പുരസ്‌കാരം സാഹിത്യ നിരൂപകനായ വി. രാജകൃഷ്‌ണനു് കൂത്താട്ടുകുളത്തു് സിജെ സ്മാരക മന്ദിരത്തില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍‍വച്ചു് എം കെ സാനു നല്‍കിയപ്പോള്‍ഗ്രന്ഥാലോകം സി.ജെ. പതിപ്പിന്‍റെ പ്രകാശനം

 പ്രൊഫ. തോമസ് മാത്യു ഗ്രന്ഥാലോകം മാസികയുടെ സി.ജെ. പതിപ്പ്  അഡ്വ. സീന ജോണ്‍സണു് നല്‍‍കിക്കൊണ്ടു് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു


സി.ജെ. തോമസിന്റെ 'മതവും കമ്യൂണിസവും' എന്ന ആദ്യകാല കൃതിയുടെ പുതിയ പതിപ്പിന്റെ പ്രകാശനം

പ്രൊഫ. തോമസ് മാത്യു സീജെയുടെ മതവും കമ്യൂണിസവും ഡോ. സെല്‍വി സേവ്യറിനു് നല്കി പുനഃപ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുന്നു

ഫോട്ടോ അനുമതി വിവരം: മുകളില്‍ നിന്നു് താഴേയ്ക്കുള്ള നാലാമത്തെ ഫോട്ടോ രചന സ്റ്റുഡിയോയിലെ മാത്യു ജോര്‍‍ജിന്റേതു് . മറ്റുള്ളവ എബി ജോൻ വന്‍നിലത്തിന്റേതു്.CC BY_SA

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ക്രിയാത്മക പൊതുസമൂഹപകര്‍പ്പവകാശഅനുമതി

Creative Commons License Unless otherwise noted content on Malayalam News Service web log is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 India License. മറ്റു്വിധത്തില്‍ പകര്‍പ്പവകാശം പരാമര്‍ശിയ്ക്കാത്തതായ മലയാളവാര്‍ത്താസേവ വലലേഖയിലെ ചിത്രങ്ങളും പാഠവും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നതിനു് കര്‍ത്തൃത്വവിവരം പരാമര്‍‍ശിയ്ക്കണമെന്നും ചെത്തിമിനുക്കി രൂപഭേദത്തോടെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ വ്യവസ്ഥപാലിയ്ക്കണമെന്നും ഉള്ള ക്രിയാത്മകമായ പൊതുസമൂഹപകര്‍പ്പവകാശഅനുമതി പത്രത്തിനു് കീഴില്‍ പകര്‍പ്പവകാശഅനുവാദം നല്കിയിരിയ്ക്കുന്നു —Malayalam News Service (M N S) | മലയാളവാര്‍ത്താസേവ