കുറിപ്പുകൾ

20101128

ജാലികാന്തരകണ്ണികള്‍

 1. Newsround https://en.wikipedia.org/wiki/Newsround 
 2. Newsround BBC children's news programme https://simple.wikipedia.org/wiki/
 3. http://www.bbc.co.uk/newsround/news 
 4. TIME For Kids http://www.timeforkids.com/news 
 5. Kids Today http://www.kidstodayonline.com/ 
 6. CNN Student News http://edition.cnn.com/studentnews/ 
 7. Current Events for Kids http://www.headlinespot.com/for/kids/ 
 8. DOGOnews http://www.dogonews.com/ 
 9. Science News for Students https://student.societyforscience.org/sciencenews-students
 10. http://www.bbcactiveenglish.com/kids-english-zone_information.html 
 11. Kiwi Kids News http://www.kiwikidsnews.co.nz/ 
 12. Teaching Kids News http://teachingkidsnews.com/ 
 13. Daily news and current events for kids— from our magazines to your classroom http://magazines.scholastic.com/ 
 14. English Language Learning http://teachingkidsnews.com/discussing-challenging-news-stories-with-kids/ 
 15. http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/childrens_learning.shtml 
 16. http://www.bbc.co.uk/history/forkids/ 
 17. http://www.bbc.co.uk/children/ 
 18. British Council http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 
 19. BBC Kids http://www.bbckids.ca/ 
 20. BBC http://www.bbc.com BBC Kids https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Kids
 21. സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ക്രിയാത്മക പൊതുസമൂഹപകര്‍പ്പവകാശഅനുമതി

Creative Commons License Unless otherwise noted content on Malayalam News Service web log is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 India License. മറ്റു്വിധത്തില്‍ പകര്‍പ്പവകാശം പരാമര്‍ശിയ്ക്കാത്തതായ മലയാളവാര്‍ത്താസേവ വലലേഖയിലെ ചിത്രങ്ങളും പാഠവും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നതിനു് കര്‍ത്തൃത്വവിവരം പരാമര്‍‍ശിയ്ക്കണമെന്നും ചെത്തിമിനുക്കി രൂപഭേദത്തോടെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ വ്യവസ്ഥപാലിയ്ക്കണമെന്നും ഉള്ള ക്രിയാത്മകമായ പൊതുസമൂഹപകര്‍പ്പവകാശഅനുമതി പത്രത്തിനു് കീഴില്‍ പകര്‍പ്പവകാശഅനുവാദം നല്കിയിരിയ്ക്കുന്നു —Malayalam News Service (M N S) | മലയാളവാര്‍ത്താസേവ